แทงบาคาร่าออนไลน์,คาสิโนสดบาคาร่า,เล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรี

ม.รามคำแหง ร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

อังคาร ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๐๘:๕๕
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมพลังปฏิญาณตน "งดเหล้าเข้าพรรษา" เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565 พร้อมใจปฏิบัติตนรักษาศีล สร้างค่านิยมที่ดี และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนห่างไกลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย
ม.รามคำแหง ร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรม "งดเหล้าเข้าพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงาน และนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมปฏิญาณตนและแสดงสัญลักษณ์ "งดเหล้าเข้าพรรษา" พร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปเผยแพร่และรณรงค์ให้ตระหนักถึงพิษภัยร้ายและผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ได้ขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนการจัดกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี โดยจัดให้มีการลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำคัญของวันเข้าพรรษา รวมถึงพิษภัยและผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการชี้นำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม และงานประชาสัมพันธ์ ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาที่มาจากสิ่งเสพติดและมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมกันต่อต้านและป้องกันปัญหาจากสิ่งเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดโครงการ "งดเหล้าเข้าพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" ในวันนี้ เพื่อรณรงค์ให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ตระหนักถึงพิษภัย และผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร่วมใจกันปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามรอยพระพุทธศาสนา

การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การกล่าวคำปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา การลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงพิษภัยและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามคำขวัญของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ไว้เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565 คือ "ปลอดเหล้า ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19" โดยคาดว่าผู้ร่วมลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา จำนวน 1,200 คน จากบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ด้าน ผศ.ดร.สืบพงษ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นับเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้านไม่ได้จำกัดอยู่เพียงตัวของผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงจากการกระทำต่อบุคคลในครอบครัว ปัญหาอุบัติเหตุ อาชญากรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงปัญหาการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศชาติอีกด้วย ในปัจจุบันปริมาณการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี จากสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ เพื่อเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศ ซึ่งมีเป้าหมาย ในการควบคุม และลดปริมาณการบริโภค ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ รวมถึงจำกัดและลดความรุนแรงของปัญหา จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เครื่องมือที่ใช้ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกประการหนึ่งคือ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อกำหนดมาตรการต่างๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยลดปัญหาและผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพ ของประชาชน โดยให้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วยป้องกันเด็ก และเยาวชนไม่ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย

"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่ชาวรามคำแหงทุกคน จะได้ปฏิบัติตนรักษาศีล ร่วมกันปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและครอบครัว รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมที่ดีของสังคมไทย

"ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผมขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการชี้นำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคมและงานประชาสัมพันธ์ ที่จัดโครงการในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ที่มาร่วมกันปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา และขอให้การจัดโครงการในวันนี้ ประสบผลสำเร็จดังจุดหมายทุกประการ"

จากนั้น อธิการบดี ม.ร. นำกล่าวปฏิญาณตน ความว่า "ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานปฏิญาณตน จะลด ละ เลิก ดื่มสุรา เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา และวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิต ณ ที่นี้ ทั้งบารมีแห่งองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชและคุณความดีที่ได้กระทำในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าพร้อมครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไปเทอญ" ต่อด้วยอธิการบดี ม.ร. มอบสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำไปเผยแพร่และรณรงค์ให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ตระหนักถึงพิษภัยร้ายและผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้รับทราบต่อไป

ที่มา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด