แทงบาคาร่าออนไลน์,คาสิโนสดบาคาร่า,เล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่

จันทร์ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๗:๒๓
นายยอดเมือง ศิริประธาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ด้านทักษะในอนาคตรองรับการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ผลักดันการพัฒนากำลังคน ดิจิทัล ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อการทำงานรูปแบบใหม่ การประกอบธุรกิจใหม่ อาชีพใหม่ และอาชีพในอนาคต และมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับทักษะฝีมือด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ด้วยกระบวนการฝึกอบรม Upskill และ Reskill ให้กับแรงงานแรงงานในระบบการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มแรงงานประกอบอาชีพอิสระ/เกษตรกรรม กลุ่มแรงงานใหม่ กลุ่มผู้ว่างงาน หรือผู้ต้องการเปลี่ยนอาชีพ และกลุ่มแรงงานทั่วไปในการใช้ประโยชน์จาก Smart City เพื่อประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่

ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ โดยเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Experience and User Interface Design : AU / AX) ให้แก่ แรงงานในสถานประกอบกิจการ บุคคลทั่วไป และผู้ต้องการเปลี่ยนอาชีพ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือประกอบอาชีพได้ การฝึกอบรมมีขึ้นในระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

หลักสูตรการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมให้มีความรู้ ทักษะตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน การวางโครงสร้างข้อมูล การนำเสนอข้อมูลออกแบบโครงสร้างหน้าจอของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นมือถือ ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง หลังจากสำเร็จการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถนำไปประกอบการพิจารณาสมัครเข้าทำงานหรือเลื่อนตำแหน่งได้.

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด